onsdag 26 oktober 2011

Inslag i TV4 om Huddinges fritidshem ger inte hela bilden

Med anledning av TV4:s inslag om personaltätheten på Huddinge kommuns fritidshem igår den 25 oktober vill vi ge en mer täckande bild av hur det faktiskt ser ut i verkligheten.
Trenden med allt större barngrupper är nationell, men två faktorer påverkar hur statistiken ser ut i Huddinge:
     För det första är barngrupperna sällan faktiskt så stora som TV4 menar. Många föräldrar i kommunen har sina barn inskrivna på fritidshemmen utan att barnen för den skull är på fritids på ”heltid”.
     För det andra har kommunen ett sätt att räkna som ibland räknar förskolepedagoger som skolpersonal: Inom ramen för ”samlad skoldag” integreras personalen på skolan och personalen på fritidshemmen under skoldagen – i teknisk mening räknas de som skolpersonal den tid de befinner sig på skolan, vilket också gör att det förefaller vara mindre personal på fritidshemmen under delar av dagen.
Självklart ska vi inte ge statistik som vi sedan måste förklara. Om vi skickar statistik till SCB som inte speglar verkligheten så är det något vi måste titta vidare på.
Sedan 2009 pågår ett arbete med att professionalisera personalen och med att stärka fritidshemmens pedagogiska innehåll, helt i linje med bl.a. Skolverkets rapport från samma år pekade just på behovet av att tydliggöra fritidshemmens pedagogiska uppdrag och att stärka ledarskapet.  Vi fortsätter på den vägen genom att kompetenssäkra våra fritidshem; dels genom genom att satsa på förskolledarutbildning till våra outbildade – en satsning på flera miljoner - och dels genom att locka till oss mer kompentent personal, t.ex. genom traineeprogram i samarbete med högskolorna.
Det har haft gott genomslag hos föräldrarna. I den invånarenkät som föräldrar svarat på säger 90 procent att de är nöjda med hur deras barns fritidshem fungerar och det visar att vi är på rätt väg.
Fritidshemmen ska inte vara ”grundskolans blinda fläck” utan har inte minst ett viktigt pedagogiskt uppdrag i den nya kunskapsskolan!


För oss är det ytterst viktigt att ha en konstruktiv dialog med våra invånare, det är tillsammans vi kan utveckla och förbättra våra verksamheter. Men tyvärr fick vi inte tillfälle i inslaget att redogöra för det arbete som våra fritidsledare utför dagligen.

Cem Delen
Tf ordförande i grundskolenämnden (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar