måndag 19 mars 2012

Folkpartiet i Stockholms län: Dags för en ny Stockholmsöverenskommelse


 Uttalande av Folkpartiet Liberalerna Stockholms läns förbundsårsmöte 17 mars 2012

Stockholms län attraherar människor från när och fkärran. Växtkraften i vår region är ett styrkebevis, och något som gynnar hela Sverige. Här finns kreativitet, kunskap, nätverk och livskvalitet som skapar goda förutsättningar för människor, företag och miljö. Människor som lever nära varandra i en storstadsregion betyder dynamik - och en bättre användning av jordens resurser.

Men en växande storstadsregion betyder också utmaningar - för att människor ska fortsätta trivas här, och att företag och idéer ska ha möjlighet att växa och frodas, och för att miljön inte ska komma till skada.

Transportsystemen är Stockholmsregionens svaga punkt. Den övervägande delen av alla kapacitetsproblem i Sverige - även med de andra storstadsregionerna inräknat - finns här. 2007 tog landstinget, kommunerna och staten gemensamt ansvar för prioritering och finansiering av viktiga infrastrukturinvesteringar i Stockholmsöverenskommelsen.

Folkpartiet har medverkat och tagit ansvar för alla trafiköverenskommelser i Stockholmsregionen i modern tid. Vi hedrar och vårdar också Stockholmsöverenskommelsen. Men när vår befolkningstillväxt år efter år överträffar alla prognoser, ser vi tydligt att tiden har sprungit ifrån de trafikbeslut som togs så sent som för drygt fyra år sedan.

Folkpartiet har verkat för att tidigarelägga viktiga investeringar i bland annat utbyggd tunnelbana. Tunnelbanan är i kraft av sin kapacitet Stockholmsregionens enskilt viktigaste trafikslag, främst för de centrala delarna av regionen. I en växande region måste tunnelbanan byggas ut för att ge snabba, moderna kommunikationer.

Folkpartiet välkomnar andras ändrade uppfattning om tunnelbaneutbyggnad, så att planering nu kan inledas för att bygga ut tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka, vilket utgör ett logiskt komplement och avlastar dagens trafiksystem. Nu måste uppmärksamhet också riktas mot framtidens spårlösningar för bl.a. Barkarby, Danderyd, Täby och Nya Karolinska/Hagastaden. Angelägna projekt i Stockholmsöverenskommelsen 2007 som ännu ej förverkligats har nu blivit än mer angelägna, med utbyggnad av tvä'rbanor och Spårväg Syd. Finansieringsformer som trängselskatten och intäkter från stigande fastighetsvärden när infrastruktur byggs behöver samtidigt ses över.

För att lösa Stockholmsregionens trafikutmaningar behöver alla berörda parter återigen samlas. Verkligheten har förändrats - då måste också vår karta anpassas. Folkpartiet anser att kommunerna, landstinget och staten behöver sätta sig ner till en ny Stockholmsförhandling om de stora infrastrukturinvesteringar som krävs och hur de ska finansieras. Alla partier bör medverka i en sådan förhandling. Folkpartiet Liberalerna är ínriktat att återigen vara med och ta ansvar för Stockholmsregionens utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar