måndag 10 juni 2013

Vibeke Bildt (FP) anförande för kultur- och fritidsnämnden i budgetfullmäktige

Biblioteken ska bidra till att öka läsförståelse

Årets budget har ett tydligt fokus på skolan och lärandet. Kultur- och fritidsnämnden kan
här i hög utsträckning stödja den processen med kommunens alla bibliotek.
Vi vet att läsförståelsen - framförallt bland pojkar - minskar och detta kan
komma att få mycket allvarliga konsekvenser för vårt samhälle.
Om man inte förstår vad man läser får det inte bara konsekvenser för det dagliga livet på individnivå, men det får även konsekvenser för samhället som helhet. Vi riskerar tappa vår historia och dess alla röster från antiken och framåt. Om man inte förstår t.ex. dagstidningstext eller sajttexter kommer man ha ytterst svårt att ta till sig gamla texter.
Våra bibliotek har tagit den uppgiften på stort allvar och försöker att hitta nya
vägar för att öka läsförståelsen bland unga. Ett exempel här är det läsprojekt
biblioteken genomfört tillsammans med Huddinge IF och som nu utökas till
fler idrottsföreningar och kommundelar.

Jämställd idrott i fokus
Under hela detta sekel har idrotten i Huddinge varit ojämställd - och detta oavsett politisk majoritet! Under våren har kultur- och fritidsnämnden för första gången någonsin antagit ett
handlingsprogram för att komma tillrätta med detta. Programmet tar upp åtgärder både på kort och lång sikt, och alla aktiviteter skall dokumenteras och utvärderas.
Ett fokusområde av stor vikt för flickor i kommunen är ridsporten! Dess förutsättningar måste under kommande år förbättras och utvecklas!
Vi måste även försöka vara mer inkluderande i vårt sett att betrakta dagens motion och idrott; många flickor deltar till exempel i studieförbundens danskurser, i SATS aerobicsklasser mm. Dessa flickor är idag "osynliga" för oss.

Utveckla arbetet med våra anläggningar
Idag har vi tre anläggningar som "står på kö" att byggas: Stuvsta IP, Glömsta
2:60 (skola med fullstor idrottshall) och Skogås rackethall.
Även om dessa anläggningar tillfredsställer många - väl kända - behov, finns
fortfarande större sådana.
Inom Riksidrottsförbundet finns idag 70 olika specialidrotter med sina specifika krav och önskningar. Flera av dem har självfallet behov av hallar.
Det kan dock inte vara varje kommuns uppgift att tillfredsställa varje idrotts
behov inom den egna kommunen - här måste ett regionalt samarbete till. Ett sådant har också inletts och Huddinge spelar här en stor roll.
Vi måste även undersöka andra lösningar än att själva vara byggherre - kanske finns andra möjligheter!?

Fullersta gård som konstcentrum
Redan nu kan Huddingeborna njuta av ett mycket större tillgänglighet av Fullersta gård än tidigare. Man har öppet tisdag till fredag, och har utställningar av mycket hög kvalité. Karin Boye-sällskapet har fått en permanent utställning på andra våningen.
I en av flyglarna har en konstverkstad öppnats för våra barn och ungdomar
som där har tillgång till en särskild konstpedagog och gården har fått ett nytt,
välbesökt, café.

Inför 2014 kommer Fullersta gård att utvecklas ytterligare för att verkligen få
till stånd de konst- och kulturcentrum kommunen så väl behöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar